• ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม คลิกที่นี่ ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม คลิกที่นี่
  • ผอ. พฤษภา  ปุยานุสรณ์ จัดประชุมการเขียนโครงการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ซึ่งเน้นรายละเอียดของระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เป็นเจ้าภาพงานศพ นายกันตพงษ์ จันทรมนะนาย อายุ 17 ปี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ วัดศาลามีชัย <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>  
  • เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานทุกภาคส่วน และพุทธศาสนิกชน กำหนดจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยม 12 ประการ” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>