• ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ ประชุมประ […]
  • กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นั […]
  • โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก […]
  • โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ กลุ […]
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร […]