• ผู้อำนวยการ พฤษภา   ปุยานุสรณ์  มอบรางวัลให้นักเรียน ในโครงการห้องพักครู5ส. รางวันชนะเลิศ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รางวัลรองชมเย ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • ผู้อำนวยการ พฤษภา   ปุยานุสรณ์  มอบรางวัลให้นักเรียน ในโครงการห้องเรียนสวยงาม  รางวัลชนะเลิศ ห้อง ม.206 , รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.305 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.301 <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • สอบปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกและกำหนดการรายงานประจำปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<รายละเอียดประกาศผลการสอบคัดเลือกและกำหนดการรายงานตัว>>
  • สอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • สอบเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง และโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • ตารางปฏิทินงานวัดผล ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<รายละเอียดปฏิทินงานวัดผล>>
  • ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องการสอบเข้าเรียนปีการศึกษา 2558 และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • งานเลี้ยงนักเรียนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>
  • ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 13 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>> <<ชมวีดิโอปัจฉิมนิเทศ ม.6 >> <<ชมวีดิโอปัจฉิมนิเทศ ม.3>>