• โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก […]
  • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  […]
  • รองนิมณ ทองนอก รองผู้อำนวยการโ […]
  • ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำน […]
  • ผอ.พฤษภา  ปุยานุสนณ์ และคณะครู […]