ไม่มีหมวดหมู่

คณะกรรมการนักเรียน 2557

Capture

นายกีรติ วัฒน์ฐิยา

ประธานนักเรียน

2 Capture1

นายนฤดล ไชยฤทธิ์

รองประธานคนที่ ๑

นายกษิดิศ หนูทองรองประธานคนที่๒
Capture4 Capture5 Capture6
น.ส.ณานนาถ ศรีเมืองฝ่ายวิชาการ
นายณัชรพงศ์ คงคาไหวฝ่ายวิชาการ
นายธนกฤต ชูจินดาฝ่ายกิจกรรม ม.ปลาย
Capture7 Capture8 Capture9
น.ส.ปวีณนุช คงมณีฝ่ายกิจกรรม ม .ปลาย
นายกัณฐภูษ์ ช่วยเกิดฝ่ายกิจกรรม ม.ต้น
นายปฐมพงศ์ สมคงฝ่ายกิจกรรม ม.ต้น
Capture10 11 12
นายเอกราช จินดานิลฝ่ายอาคารสถานที่
นายณพกร เยาว์เหมือนฝ่ายอาคารสถานที
นายกฤษพงศ์ พรหมทองฝ่ายอาคารสถานที่
Capture13 14 Capture15
น.ส.สุกัญญา เสมถิติฝ่ายประชาสัมพันธ์
ายทิฆัมพร ยกชูฝ่ายปฏิคม
นายสรรสร้าง ช่วยชูฝ่ายปฏิคม
16 17 Capture18
นายกิตติพล บุญสวัสดิ์ฝ่ายปฏิคม
น.ส.ชนกนันท์ มหรสพฝ่ายปฏิคม
น.ส.จรัสศรี ระเห็ดหาญเหรัญญิก
Capture19 Capture20 Capture21
น.ส.ปิยมาลย์ วัฒนสิทธิ์ผู้ช่วยเหรัญญิก

น.ส.ธีรกานต์ จูวงษ์

เลขานุการ

น.ส.นันท์ภัส สุทธิสินทองผู้ช่วยเลขานุการ

About admin

No information is provided by the author.