วิสัยทัศน์-ปรัชญา

วิสัยทัศน์

“พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม เอกลักษณ์ความเป็นไทยก้าวสู่เวทีวิชาการสากลอย่างมีศักดิ์ศรี”

ปรัชญาการศึกษา

วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมยอดเยี่ยม เปี่ยมประชาธิปไตย มีวินัยตลอดกาล

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.