วิสัยทัศน์-ปรัชญา

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนเทศบาลวัดเพชรจริก เป็นผู้นำวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี บริหารในระดับมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ชุมชน”

 

ปรัชญาการศึกษา

วิชาการเลิศล้ำ   คุณธรรมยอดเยี่ยม
เปี่ยมประชาธิปไตย   มีวินัยตลอดกาล

 

อัตลักษณ์

ก้าวนำวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรม

 

เอกลักษณ์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. พัฒนาคุณภาพบุคลากร
3. พัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กร
4. จัดหาสื่อและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นโรงเรียนของชุมชน