วิสัยทัศน์-ปรัชญา

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนเทศบาลวัดเพชรจริก เป็นผู้นำวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี บริหารในระดับมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ชุมชน”

ปรัชญาการศึกษา

วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมยอดเยี่ยม เปี่ยมประชาธิปไตย มีวินัยตลอดกาล

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.