พันธกิจ

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบการบริหารการจัดการภายในโรงเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วม มีการกำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
2.ส่งเสริมพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนในทุกๆด้าน
3.ส่งเสริมสนับสนุน จัดซื้อ จัดหา สร้างและพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
4.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
6.ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
7.ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น
8.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและเสริมสร้างขวัญกำลังใจตามโอกาส
9.ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและปลอดจากสิ่งเสพติด
10.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
11.ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตย

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.