พันธกิจ

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. พัฒนาคุณภาพบุคลากร
3. พัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กร
4. จัดหาสื่อและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นโรงเรียนของชุมชน

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.