ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกภายใน วัดเพชรจริกโดยอาศัยศาลาโรงธรรม
ของวัดเพชรจริกเป็นห้องเรียน

เมื่อ พ.ศ.2463 :โดย นายเพียร วิริยะ เป็นครูใหญ่คนแรก และ นายอุบล สุวรรณโชติ เป็นครูใหญ่ นที่ 2 ภายหลัง นาย
กัน ศิษฐ์กัณฑ์ ซึ่งได้ยกที่ดินซึ่งอยู่ทางทิศใต้ติดต่อกับอาณาเขตของ วัดเพชรจริก ให้เป็นสมบัติของ
โรงเรียน ซึ่งมีเนื้อที่ 18 ไร่ (ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 48 ตอนที่ 13 หน้า 937
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2474)

26 มกราคม 2478 : ได้ย้ายอาคารเรียนออกจากในวัดมาเรียนในที่ดินดังกล่าวโดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว
สมัยนั้น นายเจตน์ พงศ์วัชระ เป็นครูใหญ่

พ.ศ.2491 : ได้รับงบประมาณ 9,000 บาท ให้ซ่อมแซมอาคารชั่วคราวในสมัย นายดาษ เกตุจงกล เป็นครูใหญ่
25 ตุลาคม 2505 : อาคารเรียนถูกวาตภัยเสียหาย คณะครูร่วมกับผู้ปกครองได้ร่วมมือกันซ่อมแซม ได้รับงบประมาณ
500 บาท

10 กันยายน 2506 : ทางราชการได้ย้าย นายฉัตร ลาชโรจน์ มาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่แทน นายดาษ เกตุจงกล
23 กันยายน 2507 : คณะครูกรรมการศึกษาได้จัดการแสดงวิพิธศึกษา ได้เงินจำนวน 12,000 บาท สร้างโต๊ะ ม้านั่งนักเรียน จำนวน 100 ชุดและได้ตกแต่งห้องพักครูตลอดจนบริเวณ โรงเรียน เช่น ทำซุ้มประตู บ่อน้ำ และโรงอาหาร ขนาด 3 X 6 เมตร จำนวน 1 หลัง
1 สิงหาคม 2508 : โรงเรียนได้จัดเลี้ยงน้ำชาแก่ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าตลอดจนผู้มีศรัทธา ได้เงิน 3,500 บาท เพื่อสร้างรั้ว ประปา ต่อเติมโรงอาหาร
พ.ศ.2509 : ทางราชการได้ย้าย นายจำรูญ ระกำทอง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายฉัตร ลาชโรจน์
4 เมษายน 2512 : ได้รับงบประมาณ 400,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียนแบบ 015 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ เปิดใช้เมื่อ 24 กรกฎาคม 2512 สมัย นางนงนุช ตินทุกะสิริ เป็นครูใหญ่
21 สิงหาคม 2513 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสมพงศ์ ทิมขำ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นางนงนุช ตินทุกะสิริ
1 ตุลาคม 2513 : เทศบาลรับโอนกิจการของโรงเรียนเป็นของเทศบาล เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนเป็น โรงเรียนวัดเพชรจริก และได้รับงบประมาณต่อเติมจากเทศบาลสำหรับต่อเติมอาคารเรียน ไปทางทิศเหนืออีก 6 ห้องเรียน รวมกับของเดิมเป็น 14 ห้องเรียน เปิดใช้เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2514 และได้เปิดเรียนถึงชั้น ป.5 จำนวน 1 ห้องเรียน
1 มีนาคม 2515 : นายสมพงศ์ ทิมขำ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนวัด ท่าโพธิ์ และแต่งตั้งให้นายวิศิษฐ์ ไตรสุวรรณ เป็นครูใหญ่แทน
1 พฤษภาคม 2519 : เทศบาลได้ขออนุมัติรื้ออาคารเรียนชั่วคราว สมทบกับ งบประมาณของเทศบาลจำนวน 15,000 บาท ขนาด 7 X 14 เมตร ต่อจากโรงอาหารเปิดใช้เมื่อ 1 มิถุนายน 2519
พ.ศ.2523 : ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2,328,448 บาท ให้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริม 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องประชุม ส่วน ชั้นสอง ชั้นสาม เป็นห้องเรียน รวม 8 ห้องเรียน มีห้องสุขา ครุภัณฑ์พร้อม สมัย นายวิศิษฐ์ ไตรสุวรรณ เป็นครูใหญ่ ในปีงบประมาณ 2524 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนชุมชน” ตามโครงการปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ให้เป็นโรงเรียนชุมชนประจำปี 2524 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มี โรงเรียนชุมชนในสังกัดเทศบาล เมืองนครศรีธรรมราช และได้ย้าย นายมณฑล สุวรรณสังข์ ครูใหญ่โรงเรียนเทศบาล วัดท่าโพธิ์ มาดำรงตำแหน่ง แทนนายวิศิษฐ์ ไตรสุวรรณ และได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียน “โรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก” ตามนโยบายที่ครูใหญ่ได้รับการอบรมมา
23 สิงหาคม 2524 : คณะศิษยานุศิษย์ ในพระครูวิเชียรจาริกธิการ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส วัดเพชรจริก ผู้อุปการะโรงเรียน จัดสร้างที่วางหนังสือ ที่วางวารสาร โต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ เก้าอี้ ไว้เป็นสมบัติของห้อคา 13,500 บาท
7 มกราคม 2525 : โรงเรียน คณะกรรมการศึกษา ได้ดำเนินการเปิดศูนย์รับชุมชนวัดเพชรจริก” เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง และเตรียมเด็กเข้าเรียนใน ชั้น ป.1 ในปีถัดไป และเพื่อเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 200 ปี ครั้งแรกมีนักเรียน 86 คน ผู้ดูแลเด็ก 2 คน
7 เมษายน 2525 : ทำพิธีเปิดอาคารเรียน 2 เป็นการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 200 ปี ตามนโยบายของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
3 กันยายน 2525 : กรรมการโรงเรียนร่วมกันจัดงานแสดงวิพิธทัศนา ฉายภาพยนตร์และหนังตะลุง ณ สนามโรงเรียน เพื่อหารายได้บำรุงศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน ได้รับเงิน จำนวน 14,000 บาท ให้โรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2526 : คุณนิยม สุวรรณน้อย คณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนร่วมกับคณะเทศมนตรีจัดการแสดงของนักเรียนเพื่อหารายได้ซื้อเครื่องโรเนียวยี่ห้อเก็สเต็ด -เนอร์ ราคา 25,000 บาท ให้โรงเรียน
21 เมษายน 2530 : ตามคำสั่งที่ 258/2530 ให้ นางมณี พัฒโร ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก
7 มิถุนายน 2531 : ตามคำสั่งที่ 281/2530 ให้ นางมณี พัฒโร ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก
14 มีนาคม 2534 : ตามคำสั่งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ให้ นายการุณ พันธรังษี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าโพธิ์ มารักษาการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชน-วัดเพชรจริก ตั้งแต่ 1 เมษายน 2534
14 กันยายน 2536 : ตามคำสั่งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ที่ 406/2536 ให้ นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 4,090,000 บาท ให้สร้างอาคาร ค.ส.ล. อเนกประสงค์ชั้นเดียว 1 หลัง ขนาด 22 X 50 – X 1052 เมตร (เนื้อที่) โดยสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2539
16 พฤศจิกายน 2539 : คณะกรรมการศึกษาและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก ได้จัดจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อการกุศล ได้เงินจำนวน76,000 บาท โดยได้สร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ เป็นป้ายหินอ่อน เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท และได้นำเงินส่วนที่เหลือ สมทบกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างเสาธงใหม่ ขนาด 4 X 7 เมตร จำนวนเงิน 30,000 บาท
1 เมษายน 2542 : ตามคำสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่…/2542 ให้ นายวัชระ บัวหอม ผู้อำนวยการระดับ 8 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก ปีงบประมาณ 2540 ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยจำนวน 6,908,000 บาท (หกล้านเก้าแสนแปดพันบาทถ้วน) ได้ก่อสร้างอาคารเรียนสี่ชั้นล่างโล่ง12 ห้องเรียน (แบบ คสล. 412)
14 กรกฎาคม 2542 : เปลี่ยนชื่อโรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก เป็น โรงเรียนสาธิต -เทศบาลวัดเพชรจริก
ปีงบประมาณ 2543 โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 พฤษภาคม 2544 มอบหมายให้ทางนางพฤษภา ปุยานุสรณ์ มารักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ก่อสร้างอาคารเพชรพิมานเป็นอาคารเรียนสี่ชั้นใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน 3 ห้องพิเศษ (แบบอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 8,210,000 บาท (แปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สร้างเสร็จปี 2547 งบประมาณปี 2547 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้ก่อสร้างอาคารอำนวยการ (อาคาร คสล.ชั้นเดียว) จำนวน 939,540 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
งบประมาณ 2550 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชก่อสร้างอาคารหอพัก 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง “หอพักนักเรียนเพชรธรรมรัตน์” และ “หอพักเพชรพฤษชาติ”
ปีการศึกษา 2551 : ปรับระดับการจัดการศึกษา เป็นช่วงชั้นที่ 3 – 4 (ม.1 – ม.6) ทั้งหมดโดยเกลี่ยนักเรียนอนุบาล และชั้นประถมศึกษาไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งหมด 8 โรงเรียน และปรับภูมิทัศน์ภายในทั้งหมด
ปีการศึกษา 2551 : ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2,613,000 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2551 : ได้รับงบประมาณจำนวน 9,260,000 บาท (เก้าล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างอาคาร 4 ชั้นใต้ใต้ถุนโล่ง (อาคารเพชรนครา)
5 กุมภาพันธ์ 2553 : นางนงเยาว์ คงศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ รักษาการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
พ.ศ.2554-2555 : นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ ผูู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
พ.ศ.2556-ตุลาคม 2556 : นายเกรียงไกร วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน : นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก