ตราสัญลักษณ์

logo_petcharik

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์
รูปเพชรภายใต้พระบรมธาตุเจดีย์ มีสิงห์คู่พิทักษ์ หมายความว่า ความแข็งแกร่งประดุจเพชร สร้างเยาวชนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีคุณลักษณะความดี 4 ประการและความงาม 4 ประการดังนี้

(1) ความดี 4 ประการ คือ
1.สติปัญญาดี
2.มีทักษะอาชีพดี
3.มีสุขภาพพลานามัยดี
4.มีจิตใจ อารมณ์ สังคมและประชาธิปไตยดี
2) ความงาม 4 ประการ คือ พรหมวิหาร 4 คือ
1.มีความเมตา
2.มีความกรุณา
3.มีมุทิตา
4.มีอุเบกขา

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.