เบอร์โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ 075-846027

หมายเลขภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ห้อง
101 สำนักงานอำนวยการ
102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
103 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
104 ห้องสมุดเพชรวิเชียร
105 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
106 โทรสาร. (FAX)
107 ห้องแนะแนว
108 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
109 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
110 ฝ่ายกิจการนักเรียน
111 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
112 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
113 ห้องนักการภารโรง
114 ห้องวิชาการ
116 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.