เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เลขที่ 217 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ : 075-846027
โทรสาร : 075-846050
อีเมล์ : petcharik2017@gmail.com
เว็บไซต์ : www.pet.ac.th
เฟสบุ๊ค: Petchariknakhonsithammarat/

 

หมายเลขภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ห้อง
101 สำนักงานอำนวยการ
102 กลุ่มสาระฯ สังคม
103 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
104 ห้องสมุดเพชรวิเชียร
105 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
107 ห้องเพชรภิรมย์
108 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
109 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
110 ฝ่ายกิจการนักเรียน
111 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
112 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
113 ห้องนักการภารโรง
114 ห้องวิชาการ
116 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี