สรุปจำนวนนักเรียน 2558

สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

ชั้น
จำนวนนักเรียน (คน)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ม. 101
10
20
30
อ.พรทิพย์  ภู่ศรีประสาท   และ  อ.ทัศนียา  ทองสม 
ม. 102
10
20
30
อ.สุภาภรณ์  หมั่นถนอม และ อ.มณีรัตน์  หมวดฉิม    
ม. 103
10
19
29
อ.สายใจ  แก้วอ่อน และ อ.ฐาปนนท์  วินิโย 
ม. 104
10
19
29
อ.พรพณา  มาถนอม และ อ.สุวิมล  หนูเล็ก
ม. 105
10
19
29
อ.อัญวดี  วารีวนิช และ อ.ธัญธิดี  แซ่ลิ่ม
ม. 106
13
22
35
อ.นาวี  บุญเทียม และ  อ.สุวิมล  หนูเล็ก
รวม
63
119
182
ม. 201
10
20
30
อ.ปานอม  ทองโท  และ  อ.ปริญญา  จันทร์ชุม
ม. 202
10
19
29
อ.อังคณา  ราชสีห์  และ  อ.เชิดพันธ์  ร่วมสนิท 
ม. 203
11
19
30
อ.สุจรรยา  อักษรกูล  และ  อ.บุตรรินทร์  ทองส่งโสม
ม. 204
11
19
30
อ.สุพรรษา  เหมทานนท์ 
ม. 205
10
19
29
อ.โสภา  ปราบปรี  และ  อ.ปิยนันท์  สมจิตต์
ม. 206
6
29
35
อ.ชูลีรัตน์  รักสองหมื่น  และ  อ.รุจนาภรณ์  เพิงรัตน์
รวม
58
125
183
 
ม. 301
13
15
28
อ.ธิดารัตน์  เกลี้ยงเกลา และ อ.นริศรา  จันทเลข
ม. 302
12
15
27
อ.คมกฤษ  นิยมจิตต์ และ อ.สุรีวรรณ  มีชัย
ม. 303
12
15
27
อ.ไพศาล  ตั้งสุวรรณมณี และ อ.สำเริง  แก้วสาร
ม. 304
12
14
26
อ.สายชล  เลิศบุรุษ และ อ.จงพิสุทธิ์  บุษบรรณ
ม. 305
12
15
27
อ.ลัดดาวรรณ  อรุณ และ อ.หนึ่งฤทัย  คาร
ม. 306
6
29
37
อ.ขนิษฐา  ช่อทอง และ อ.ประภัสสร  ขุนทอง
รวม 67
103
170
ม. 401
9
22
31
อ.จันทนา  อินทร์นิมิตร และ อ.สาโรจน์  เสนพิทักษ์
ม. 402
9
22
31
อ.ศิริมาศ  ไชยนุวงศ์ และ อ.กาญจนา  บุหลันพฤกษ์
ม.403
10
20
30
 อ.วิไลพร อธิตัง และ  อ.ดุริยา เย็นเอง
ม. 404
14
21
35
อ.ชุติกาญจน์  สุประดิษฐ์ และ สุดารัตน์  จินดารัศมี
รวม 42
85
127
ม. 501 12
23
35
อ.มาลี คุ้มวิริยะ และ อ.วาสนาเขต พิทักษ์จิตร์
ม. 502 13
22
35
อ.เพทาย  วังจำนงค์ และ อ.สุปรียา  แป้งทอง
ม. 503 14
21
35
อ.วิระ กระจาย และ อ.สุวดี หงส์พันธ์
ม. 504 16
26
42
อ.ดรณีรัตน์ ลุกเซ็น และ อ.ศิรินันท์ สุวรรณมุสิก
รวม 55
92
147
ม. 601
14
22
36
อ.นิตติยา กังอนันต์ และ อ.สุวิมล ฤทธิ์พันธ์
ม. 602
15
21
36
อ.ศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน และ อ.สุนันทา สวัสดี
ม. 603
15
21
36
อ.วิบุล พิชัยยุทธ์ และ อ.อูมัยซี  รักษ์อาณา
ม. 604
12
25
37
อ.ปัณณธร เล่งเจริญ และ อ.สิรินทร์ทิพย์ ดวงประทุม
รวม 56
98
145

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.