คณะกรรมการนักเรียน 2553

 

12 (1)นางสาวศรทิพย์ โฉมทอง
ประธานนักเรียน

4 นางวรสิรินทร์ ภักดีชน
รองประธานนักเรียน คนที่ 1

10นางสาวอัจฉรา นนทสิทธิ์
รองประธานนักเรียน คนที่ 2

 

1นายธีรยุทธ บุญใส
ฝ่ายวิชาการ

2น.ส.ธญาดา กาญจนนันทวงศ์
ฝ่ายวิชาการ

20นายพลกิจ บุหลันพฤกษ์
กิจกรรม ม.ปลาย

9นายณัฐพงศ์ เลขขำ
ฝ่ายกิจกรรม ม.ปลาย

18นายธิติ รัตนาคม
ฝ่ายกิจกรรม ม.ต้น

17นายอภิเดช โฉมทอง
ฝ่ายกิจกิจกรรม ม.ต้น

14นางสาวอภิวรรณ สุขเมฆ
ฝ่ายอาคารสถานที่

15นายณัฏฐ์นนท์ ภาชนะกาญจน์
ฝ่ายอาคารสถานที่

x1นายยงยุทธ เกิดมงคล
ฝ่ายอาคารสถานที่

7นางสาวภาณัฐษร ขาวแก้วเหรัญญิก

 8นางสาวธนิษฐา เหมธานนท์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

 

3นางสาวกฤตกนก ทรัพย์แก้ว
ประชาสัมพันธ์

13นายพงศ์พิทักษ์ มาศเสม

ปฎิคม

15นายณัฐนันท์ ฮาม์พรพันธ์
ปฎิคม

16เด็กหญิงณิชนันทน์ วิลัยเลิศ
ปฎิคม

 

19น.ส.อัญญานุช ไชยศรีอนันต์
ปฏิคม

6นางสาวภัสสราภรณ์ ไชยแก้ว
เลขานุการ