คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

ที่ ชื่อ-สกุล ตัวแทนจาก ตำแหน่ง
1 นางอรุณ นนทแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3 นายสมศักดิ์ บางโชคดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4 นายเกษม คำนวณจิต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5 นายประยุทธ ตันติวกรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6 นายบัญฑิต สุทธมุสิก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7 นายธิติ ตระกูลเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8 นายโอภาส ฉิวพันธ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
9 นางดรณีรัตน์ ลุกเซน ผู้แทนครู กรรมการ
10 นางอภิญญา เวศกิจกุล ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
11 นายสาโรจน์ ไวยพันธ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
12 นายธนาศักดิ์ เหมมณี ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
13 พระครูวิเชียรธรรมรัตน์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
14 พระครูสังฆรักษ์สุดใจ เนาวพันธ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
15 นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขนุการ

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.