คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

ที่ ชื่อ-สกุล ตัวแทนจาก ตำแหน่ง
1 นางสุรีย์        ภิญโญรัตนโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นายธีรพล     รัตนปริศณน์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3 นางขนิษฐา   ช่อทอง ผู้แทนครู กรรมการ
4 นายสาโรจน์  ไวยพันธ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5 นายภูริทัต    รัตนพาหุ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6 นายธนาศักดิ์  เหมมณี ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7 พระครูวิเชียรธรรมรัตน์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
8 พระครูสังฆรักษ์สุดใจ  เนาวพันธ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
9 นางอรุณ     นนทแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นายชิษณุพงศ์    สุสรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นายปรานม     รวมพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12 นายปฏิวัฒิ     ประภัสสร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13 นายบัณฑิต     สุทรมุสิก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14 นายธำรง     แรกคำนวณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15 นางพฤษภา   ปุยานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขนุการ