คณะกรรมการนักเรียน 2556

 

1นายคณพศ มาศศรี

ประธานนักเรียน

2นายปฐมพร รักขพันธ์

รองประธานเรียนคนที่ 1

3นางสาวรัตนี พันธุรัตน์

รองประธานนักเรียนคนที่ 2

4นางสาวชาไมพร อาทรวิริยกุล

ฝ่ายวิชาการ

5นายณัชรพงศ์ คงคาไหว

ฝ่ายวิชาการ

6นางสาวมัลลิกา บุญอมร

ฝ่ายกิจกรรม ม.ปลาย

7นายกีรติ วัฒน์ฐิยา

ฝ่ายกิจกรรม ม.ปลาย

8นายณัฐวุฒิ อุ้ยวงศ์

ฝ่ายกิจกรรม ม.ต้น

9เด็กชายธนวัฒน์ จันผลึก

ฝ่ายกิจกรรม ม.ต้น

10นายณัฐดนัย ศรีสวัสดิ์

ฝ่ายอาคารสถานที่

11นายมัยธัช นุ่นขาว

ฝ่ายอาคารสถานที่

12นายอภินันท์ สวัสดิภาพ

ฝ่ายอาคารสถานที่

13นางสาวสุทธิดา อร่ามวิทยานุกูล

ประชาสัมพันธ์

14นางสาวณีรนุช ลักษณะปิยะ

ปฏิคม

15นางสาวลักษณ์นารา มีแถม

ปฏิคม

16นายขันทอง เชาวลิต

ปฏิคม

17นายวรรณสิทธิ์ สุวรรณ์

ปฏิคม

18นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองเทพ

เหรัญญิก

19เด็กหญิงวราทิตยา วรามิตร

ผู้ช่วยเหรัญญิก

20นางสาวปฐวี สิติธีรพันธุ์

เลขานุการ

21นางสาวปวีณ์นุช ไตรเมศ

ผู้ช่วยเลขานุการ