ผู้บริหารสถานศึกษา

นางพฤษภา ปุยานุสรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวสุกัญญา สุวรรณระ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นายวุฒิพงศ์ ชูเสือหึง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการ การงาน พัสดุ
และบริการ

นายนิมณ ทองนอก
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายเอกพร ทองส่งโสม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาคารสถานที่