ผู้บริหารปัจจุบัน

นางพฤษภา ปุยานุสรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวสุกัญญา สุวรรณระ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นายวุฒิพงศ์ ชูเสือหึง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการ การงาน พัสดุ
และบริการ

นายนิมณ ทองนอก
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายเอกพร ทองส่งโสม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาคารสถานที่ 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.