ผู้บริหารปัจจุบัน

IMG_8716_resizeนางพฤษภา ปุยานุสรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

IMG_8723_resize
นางสาวสุกัญญา สุวรรณระ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

IMG_8737_resize
นายวุฒิพงศ์ ชูเสือหึง

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการ การงาน พัสดุ
และบริการ

IMG_8715_resize
นายนิมณ ทองนอก

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

IMG_8728_resize
นายเอกพร ทองส่งโสม

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาคารสถานที่

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.