ทำเนียบผู้บริหารในอดีต

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
พุทธศักราช
ระดับ
1
นายเพียง วิริยะ
ครูใหญ่
2463 – 2478
ประถมศึกษา
2
นายเจตน์ พงศ์วัชระ
ครูใหญ่
2478 – 2496
ประถมศึกษา
3
นายดาษ เกตุจงกุล
ครูใหญ่
2496 – 2506
ประถมศึกษา
4
นายฉัตร ลาชโรจน์
ครูใหญ่
2506 – 2509
ประถมศึกษา
5
นายจำรูญ ระกำทอง
ครูใหญ่
2509 – 2512
ประถมศึกษา
6
นางนงนุช ตินทุกะสิริ
ครูใหญ่
2512 – 2513
ประถมศึกษา
7
นายสมพงศ์ ทิมขำ
ครูใหญ่
2513 – 2515
ประถมศึกษา
8
นายวิษฐ์ ไตรสุวรรณ
ครูใหญ่
2515 – 2524
ประถมศึกษา
9
นายมณฑล สุวรรณสังข์
ครูใหญ่
2424 – 2530
ประถมศึกษา
10
นางมณี พัฒโร
ผู้อำนวยการ
2530 – 2534
ประถมศึกษา
11
นางการุณ พันธรังษี
ผู้อำนวยการ
2534 – 2536
ประถมศึกษา
12
นายสมหวัง พันธรังษี
ผู้อำนวยการ
2536 – 2542
ประถมศึกษา
13
นายวัชระ บัวหอม
ผู้อำนวยการ
2542 – 2543
ประถมศึกษา
14
นายอดิศักดิ์ สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการ
2543 – 2544
ประถมศึกษา
15
นางพฤษภา ปุยานุสรณ์
ผู้อำนวยการ
2544 – 2553
มัธยมศึกษา
16
นางนงเยาว์ คงศาลา
ผู้อำนวยการ
2553 – 2554
มัธยมศึกษา
17
นางพฤษภา ปุยานุสรณ์
ผู้อำนวยการ
3พ.ย.2554 – 11เม.ย.2556
มัธยมศึกษา
18
นายเกรียงไกร วุฒิมานพ
ผู้อำนวยการ
11เม.ย.2556 – 1ต.ค.2556
มัธยมศึกษา
19
นางพฤษภา ปุยานุสรณ์
ผู้อำนวยการ
1ต.ค.2556 – ปัจจุบัน
มัธยมศึกษา