วิทยาศาสตร์

 IMG_8810_resizeนางสายใจ  แก้วอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์


IMG_8803_resizeนายวิระ กระจาย

  IMG_8820_resize
    
นางโสภา ปราบปรี

      IMG_8780_resize
นางสุภาวดี นพพล

        IMG_8807_resizeนางสาวสุวิมล ฤทธิพันธ์

      IMG_8790_resize
นางสาวศิรินันท์ สุวรรณมุสิก

         IMG_8912_resizeนางสาวหนึ่งฤทัย คาร

 

V9นางสาวปภัษณัญฑ์  แกล้วทนงค์

IMG_8864_resize       นางวาสนาเขต  พิทักษ์จิตร

IMG_8884_resize
นางสาวนริศรา  จันทเลข

     IMG_8851_resize
  
นางสาวกาญจนา บุหลันพฤกษ์

       
IMG_8806_resize
นางสาวศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.