วิทยาศาสตร์

 IMG_8810_resizeนางสายใจ  แก้วอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์


IMG_8803_resizeนายวิระ กระจาย

  IMG_8820_resize
    
นางโสภา ปราบปรี

      IMG_8780_resize
นางสุภาวดี นพพล

        IMG_8807_resizeนางสาวสุวิมล ฤทธิพันธ์

      IMG_8790_resize
นางสาวศิรินันท์ สุวรรณมุสิก

         IMG_8912_resizeนางสาวหนึ่งฤทัย คาร

 นางอังคนา  ราชสีห์

V9นางสาวปภัษณัญฑ์  แกล้วทนงค์

IMG_8864_resize       นางวาสนาเขต  พิทักษ์จิตร

IMG_8884_resizeนางสาวนริศรา  จันทเลข

  

IMG_8851_resize  นางสาวกาญจนา บุหลันพฤกษ์

นางสุรีพร  สุขกาญจน์   

IMG_8806_resizeนางสาวศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.