วิทยาศาสตร์

 นางสายใจ  แก้วอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์


นายวิระ กระจาย

   นางโสภา ปราบปรี

     นางสุภาวดี นพพล

       นางสาวสุวิมล ฤทธิพันธ์

      นางสาวศิรินันท์ สุวรรณมุสิก

        นางสาวหนึ่งฤทัย คาร

 นางอังคนา  ราชสีห์

นางสาวปภัษณัญฑ์  แกล้วทนงค์


นางวาสนาเขต  พิทักษ์จิตร

นางสาวนริศรา  จันทเลข

  

  นางสาวกาญจนา บุหลันพฤกษ์

นางสุรีพร  สุขกาญจน์   

นางสาวศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน