สังคมศึกษา ศาสนา ฯ

IMG_8816_resize
 
นางรุจนาภรณ์ เพิงรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุนิษา  แดงรัตน์

นางสาววิไลพร อธิตัง

 นายไพศาล ตั้งสุวรรณมณี

  นางสาวศันสนีย์  อรุณจิตร


 นางสุวดี หงส์พันธ์