ภาษาต่างประเทศ

 

 นายปัณณธร เล่งเจริญ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

  นางกัญญะวีช์  จันทร์ทอง

นางสาวณัฐปภัสร์  ตั้งพิทยาเวทย์

 นางสาวรุ่งทิวา จินดารัศมี

นางสาวทิพาวรรณ ศรีรอด

นางสาวลภัสรดา  ชูชาติ

นางสาวชนกมลย์  คงยก นางสาวนันต์อร  พูลสวัสดิ์

นายภูชิสส์  วงศ์ภักดี

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.