ภาษาต่างประเทศ

 E2นางปรานอม ทองโท
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

IMG_9057_resize นายปัณณธร เล่งเจริญ

 นางสุดารัตน์ จินดารัศมี

IMG_9003_resizeนายบุตรรินทร์  ทองส่งโสม

IMG_9036_resizeนางสาวมณีรัตน์  หมวดฉิม

นางสาวลภัสรดา  ชูชาติ 

นางสาวศิรดา  วงศ์คช นางณัฐปภัสร์  ตั้งพิทยาเวทย์

นางสาวธรทิพย์  ชุมทอง

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.