ภาษาต่างประเทศ

 

 นายปัณณธร เล่งเจริญ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

  นางกัญญะวีช์  จันทร์ทอง

นางสาวณัฐปภัสร์  ตั้งพิทยาเวทย์

 นางสาวสุดารัตน์ จินดารัศมี

นางสาวทิพาวรรณ ศรีรอด

นางสาวลภัสรดา  ชูชาติ

นางสาวศิรดา  วงศ์คชComments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.