ภาษาต่างประเทศ

 

 นายปัณณธร เล่งเจริญ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

  นางกัญญะวีช์  จันทร์ทอง

นางสาวนันต์อร  พูลสวัสดิ์

 นางสาวสุดารัตน์ จินดารัศมี

นางสาววิภาภรณ์   โพธิ์ทิพย์

นายณรงค์ฤทธิ์  พงษ์สระพัง

นางสาวลภัสรดา  ชูชาติ

นางสาวศิรดา  วงศ์คช นางสาวณัฐปภัสร์  ตั้งพิทยาเวทย์

นางสาวมัสลิน   แก้วบุญนาค

นางสาวทิพาวรรณ ศรีรอด 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.