ภาษาต่างประเทศ

 E2นางปรานอม ทองโท
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

IMG_8930_resize นางธิดารัตน์ เกลี้ยงเกลา

IMG_9057_resize นายปัณณธร เล่งเจริญ

 นางสุดารัตน์ จินดารัศมี

IMG_9003_resizeนายบุตรรินทร์  ทองส่งโสม

IMG_9036_resizeนางสาวมณีรัตน์  หมวดฉิม

IMG_9023_resize  นางสาวสุวิมล หนูเล็ก

IMG_9052_resizeนางสาวจงพิสุทธิ์  บุษบรรณ

IMG_9017_resizeนายพันธวัช  ปานนะพงศ์

IMG_9046_resize นางสาวประภัสสร  ขุนทอง


IMG_9026_resizeนางสาวสุภาพร  ขุมบัวมาศ


 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.