ภาษาต่างประเทศ

 

 นายปัณณธร เล่งเจริญ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

  นางกัญญะวีช์  จันทร์ทอง

นางสาวณัฐปภัสร์  ตั้งพิทยาเวทย์

 นางสาวรุ่งทิวา จินดารัศมี

นางสาวทิพาวรรณ ศรีรอด

นางสาวลภัสรดา  ชูชาติ

นางสาวชนกมลย์  คงยก นางสาวนันต์อร  พูลสวัสดิ์

นายภูชิสส์  วงศ์ภักดี