สรุปจำนวนนักเรียน 2557

สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ชั้น
จำนวนนักเรียน (คน)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ม. 101
11
23
34
อ.สายใจ  แก้วอ่อน และ  อ.ทัพพสาร  เพ็งสงค์
ม. 102
11
23
34
อ.สุภาภรณ์  หมั่นถนอม  และ  อ.มณีรัตน์  หมวดฉิม
ม. 103
11
23
34
อ.อัญวดี  วารีวนิช  และ  อ.ฐาปนนท์  วินิโย
ม. 104
11
23
34
อ.พรทิพย์  ภู่ศรีประสาท  และ  อ. สุภาพร  ขุมบัวมาศ
ม. 105
11
23
34
อ.พรพณา  มาถนอม และ  อ.บุตรริทร์  ทองส่งโสม
ม. 106
14
22
36
อ.สุรีพร  สุขกาญจน์  และ  อ.ทัศนียา  ทองสม
รวม
    69
137
206
ม. 201
13
15
28
อ.อังคณา ราชสีห์ และ อ.อัญวดี วารีวนิช
ม. 202
12
15
27
อ.ปรานอม ทองโท และ อ.เชิดพันธ์ ร่วมสนิท
ม. 203
12
15
27
อ.สุพรรษา เหมทานนท์ และ อ.ปริญญา จันทร์ชุม
ม. 204
12
18
30
อ.สุจรรยา อักษรกูล และ อ.รุจนาภรณ์ เพิงรัตน์
ม. 205
12
15
27
อ.ชูลีรัตน์ รักสองหมื่น และ อ.วีรียา จุลสัตย์
ม. 206
6
25
33
อ.โสภา ปราบปรี และ อ.ปิยนันท์ สมจิตต์
รวม 67
103
170
ม. 301 12
19
31
อ.คมกฤษ นิยมจิตต์ และ อ.ทิพาพรรณ ศรีรอด
ม. 302 12
19
31
อ.ธิดารัตน์ เกลี้ยงเกลา และ อ.สำเริง แก้วสาร
ม. 303 12
19
31
อ.ขนิษฐา ช่อทอง และ อ.นริศรา จันทเลข
ม. 304 11
19
30
อ.หนึ่งฤทัย คาร และ อ.เพทาย วังจำนงค์
ม. 305 12
18
30
อ.ไพศาล ตั้งสุวรรณมณี และ อ.จงพิสุทธิ์ บุษบรรณ
ม. 306 8
28
36
อ.สุรีวรรณ มีชัย , อ.ลัดดาวรรณ อรุณ และ อ.สายชล เลิศบุรุษ
รวม 67
122
189
ม. 401 11
17
28
อ.จันทนา อินทร์นิมิตร และ อ.ธิดารัตน์  เกลี้ยงเกลา
ม. 402 10
18
28
อ.ศิริมาศ ไชยนุวงศ์ และ อ.อังคนา  ราชสีห์
ม. 403 10
17
27
อ.ผกามาศ แกล้วทนงค์ และ อ.วิไลพร  อธิตัง
ม. 404 9
26
35
อ.ชุติกาญจน์ สุประดิษฐ และ อ.กาญจนา  บุหลันพฤกษ์
รวม 40    78
118
ม. 501
14
22
36
อ.วาสนาเขต พิทักษ์จิตร์ และ อ.สุดารัตน์ จินดารัศมี
ม. 502
15
21
36
อ.ดรณีรัตน์ ลุกเซ็น และ อ.สุวดี หงส์พันธ์
ม. 503
15
21
36
อ.ศิรินันท์ สุวรรณมุสิก และ อ.มาลี คุ้มวิริยะ
ม. 504
12
25
37
อ.วิระ กระจาย และ อ.สุปรียา แป้นทอง
รวม 56
98
145
ม. 601 12
18
30
อ.นิตติยา กังอนันต์ และ อ.สุวิมล ฤทธิ์พันธ์
ม. 602 12
18
30
อ.สิรินทร์ทิพย์ ดวงประทุม และ อ.ศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน
ม. 603 11
19
30
อ.วิบุล พิชัยยุทธ์ และ อ.สุนันทา สวัสดี
ม. 604 7
29
36
อ.ปัณณธร เล่งเจริญ และ อ.ศันสนีย์ อรุณจิตร
รวม 42
84
126
รวมทั้งหมด 345
614
959

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.