คณะกรรมการนักเรียน 2557

 Capture10

ประธานนักเรียน

รองประธานคนที่ ๑

รองประธานคนที่ ๒
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

กิจกรรม ม.ปลาย

กิจกรรม ม .ปลาย

กิจกรรม ม.ต้น

กิจกรรม ม.ต้น

ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายอาคารสถานที
อาคารสถานที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายปฏิคม

ปฏิคม

ฝ่ายปฏิคม
ปฏิคม

เหรัญญิก

ผู้ช่วยเหรัญญิก

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.