จำนวนนักเรียน 2561

สรุปจำนวนนักเรียน  ภาคเรียนที่  2  ประจำปีการศึกษา  2561
ชั้น จำนวนนักเรียน (คน) อาจารย์ที่ปรึกษา
ชาย หญิง รวม
ม.101 15 22 37 อ.พรทิพย์  ภู่ศรีประสาท  ,  อ.ทัศนียา  ทองสม  และ  อ.พิศวัลย์  สุขอินทร์
ม.102 14 23 37 อ.สุภาภรณ์  หมั่นถนอม  และ  อ.นันต์อร  พูลสวัสดิ์
ม.103 12 22 34 อ.สายใจ  แก้วอ่อน  และ  อ.ทัพพสาร  เพ็งสงค์
ม.104 13 22 35 อ.สุรีพร  สุขกาญจน์  และ  อ.อัญวดี  วารีวนิช
ม.105 14 21 35 อ.สุวดี  หงส์พันธ์  และ  อ.อดิศักดิ์  ช่วยสถิตย์
ม.106 16 22 38 อ.พรพณา  มาถนอม  และ  อ.ฐาปนนท์  วินิโย
รวม 84 132 216
ม.201 17 21 38 อ.ปิยนันท์  สมจิตต์  และ  อ.ภูชิสส์  วงศ์ภักดี
ม.202 17 22 39 อ.ชูลีรัตน์  รักสองหมื่น  และ  อ.กัญญะวีช์  จันทร์ทอง
ม.203 17 22 39 อ.สุพรรษา  เหมทานนท์  และ  อ.ชนกมลย์  คงยก
ม.204 17 20 37 อ.รุจนาภรณ์  เพิงรัตน์  และ  อ.ปริญญา  จันทร์ชุม
ม.205 17 21 38 อ.เชิดพันธุ์  ร่วมสนิท  และ  อ.สุจรรยา  อักษรกูล
ม.206 9 30 39 อ.โสภา  ปราบปรี  และ  อ.ลภัสรดา  ชูชาติ
รวม 94 136 230
ม.301 13 21 34 อ.สุรีวรรณ  มีชัย , อ.วิไลพร  อธิตัง  และ  อ.อาภาภรณ์  ภูมิสถิตย์
ม.302 12 22 34 อ.คมกฤษ  นิยมจิตร์  และ  อ.มุกดา  สุวรรณมณี
ม.303 12 22 34 อ.ลัดดาวรรณ  อรุณ  และ  อ.นริศรา  จันทเลข
ม.304 12 21 33 อ.หนึ่งฤทัย  คาร  และ  อ.ขวัญชัย  ศรีเจ้า
ม.305 12 21 33 อ.สายชล  เลิศบุรุษ  และ  อ.รุ่งทิวา  จินดารัศมี
ม.306 7 28 35 อ.ขนิษฐา  ช่อทอง  และ  อ.ไพศาล  ตั้งสุวรรณมณี
รวม 68 135 203
ม.401 12 26 38 อ.จันทนา อินทร์นิมิตร  และ  อ.ณัฐปภัสร์  ตั้งพิทยาเวทย์
ม.402 13 24 37 อ.ศิริมาศ  ไชยนุวงศ์  และ  อ.อังคนา  ราชสีห์
ม.403 14 24 38 อ.ชุติกาญจน์  สุประดิษฐ  และ  อ.กาญจนา  บุหลันพฤกษ์
ม.404 16 19 35 อ.ปภัษณัญฑ์  แกล้วทนงค์  และ  อ.สุดารัตน์  จินดารัศมี
รวม 55 93 148
ม.501 8 17 25 อ.ดรณีรัตน์  ลุกเซ็น  และ  อ.วิระ  กระจาย
ม.502 8 17 25 อ.สุปรียา  แป้นทอง  และ  อ.ปภัสสร  แดงรัตน์
ม.503 7 19 26 อ.ศิรินันท์  สุวรรณมุสิก  และ  อ.ทิพาพรรณ  ศรีรอด
ม.504 5 27 32 อ.วาสนาเขต พิทักษ์จิตร์  และ  อ.มาลี  คุ้มวิริยะ
รวม 28 80 108
ม.601 11 16 27 อ.สิรินทร์ทิพย์  ดวงประทุม  และ  อ.ปัณณธร เล่งเจริญ
ม.602 12 15 27 อ.วิบุล  พิชัยยุทธ์  และ  อ.สุวิมล  ฤทธิ์พันธ์
ม.603 12 14 26 อ.ศุภาภรณ์  แก้วเถื่อน
ม.604 2 32 34 อ.ศันสนีย์  อรุณจิตร  และ  อ.สุภาวดี  นพพล
รวม 37 77 114
รวมทั้งหมด 366 653 1019