คณะกรรมการนักเรียน 2558

รายชื่อสภานักเรียน 2558

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายโสพล  แก้วมี ประธานสภานักเรียน
2 นายปฐพงศ์   สมคง รองประธานสภานักเรียนคนที่ 1
3 นางสาวสุดารัตน์   สุดใจ รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2
4 นางสาวาริช   กาญจนะ หัวหน้ากิจกรรม ม.ปลาย
5 นางสาวฐปนรรถ  ดีทองอ่อน รองหัวหน้ากิจกรรม ม.ปลาย
6 นางสาวปวีณนุช   คงมณี รองหัวหน้ากิจกรรม ม.ปลาย
7 นายดนุภัทร  เกื้อกูล หัวหน้ากิจกรรม ม.ต้น
8 นางสาวนะหวัน  ฮาลาบี รองหัวหน้ากิจกรรม ม.ต้น
9 นางสาวจิรญาดา   เพชรจู เลขานุการ
10 นางสาวธนพร   สังข์ขาว ฝ่ายรองเลขานุการ
11 นางสาวมิณฑิรา  มัครีรี ฝ่ายรองเลขานุการ
12 นางสาวฑิตาวีร์   ตีหนู หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
13 นางสาวสุนิษา   สโมสร รองหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
14 นายจิตรภาณุ  ขวัญแก้ว หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
15 นางสาวเจนจิรา   สืบสังข์ รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
16 นางสาวพิมพ์ชนก   จันทร์ประมุข รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
1ุ7 นายรัตนโชติ   เย็นทั่ว หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
18 นายพัลลภ   รัตนนุพล รองหัวหน้าฝ่ายปฏิคม
19 นางสาววริศรา   อมรศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
20 นางสาวมุกไพรลิน   ชูคลี่ รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
21 นายจิรพงษ์   อินทรัศมี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
22 นายกษิเดช   บุญเจริญ รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
23 นางสาวพาขวัญ   ลิ่มตระกูล รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์