คณะกรรมการนักเรียน 2559

รายชื่อสภานักเรียน 2559

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายวรรณธงชัย  ฤทธาธร ประธานสภานักเรียน
2 นายธนากร   วัฒนศาสตร์ รองประธานสภานักเรียน
3 นางสาวพิมมณี   ภักตรามุกข์ เลขานุการ
4 นางสาวนิศามณี   ศรีสุข ฝ่ายวิชาการ
5 นายภานุพงศ์   สมมุ่ง ฝ่ายวิชาการ
6 นางสาวปาริฉัตร   วงศ์สวัสดิ์ กรรมการ ม.ปลาย
7 นางสาวอรนันท์   ศรีชนะ กรรมการ ม.ปลาย
8 นางสาวกุญช์   สาพรเจริญ กรรมการ ม.ต้น
9 นางสาวชฎาภรณ์   พรหมพฤกษ์ กรรมการ ม.ต้น
10 นางสาวโสรยา   ไฝขาว ฝ่ายอาคารสถานที่
11 นางสาวขวัญแก้ว    มีพวกมาก ฝ่ายอาคารสถานที่
12 นายศิวณัฎฑ์   เดชทับ ประชาสัมพันธ์
13 นางสาวธิดารัตน์   แก้วพะวงศ์ ประชาสัมพันธ์
14 นายปรมัตถ์   ชูทอง เหรัญญิก
15 นางสาวนิติรัฐ   แก้วไทย เหรัญญิก