คณะกรรมการนักเรียน 2560

รายชื่อสภานักเรียน 2560

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายกฤติคุณ   ศรีเจริญ ประธานสภานักเรียน
2 นางสาวณัธฐริณีย์   สุขโสม รองประธานสภานักเรียนคนที่ 1
3 นางสาวณัฐกาญจน์   ไพศาลสิทธิ์ รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2
4 นางสาวปิยะธิดา   พิชัยยุทธ์ ฝ่ายวิชาการ
5 นางสาวจิตรา   เสนากัสป์ ฝ่ายวิชาการ
6 นางสาวกมลวรรณ   เฉลิมวิริยะวัฒน์ กรรมการ ม.ปลาย
7 นายกัลยา   จำศีล กรรมการ ม.ปลาย
8 นางสาวปทิตตา   จากเพียง กรรมการ ม.ต้น
9 นางสาวปรียาภรณ์   พิบูลย์ กรรมการ ม.ต้น
10 นายอนาวิน    สิงห์กุม ฝ่ายอาคารสถานที่
11 นายเดทวุฒิ  วิริทูลเจริญ ฝ่ายอาคารสถานที่
12 นายณัฐกร   เจริญกูร ฝ่ายอาคารสถานที่
13 นานณัฐวุฒิ   คำแหง ฝ่ายอาคารสถานที่
14 นายฤกธัช  คงแดง ฝ่ายอาคารสถานที่
15 นางสาวเมฆลา  ชูร่วม เหรัญญิก
16 นางสาวชญานิกา   คงแก้ว ผู้ช่วยเหรัญญิก
1ุ7 นางสาวนันทกานต์  คีรีวรรณ ประชาสัมพันธ์
18 นางสาวลดาวรรณ   เพชรรัตน์ ประชาสัมพันธ์
19 นางสาววรางรัตน์   ทับพวารินท์ ปฏิคม
20 นางสาวรดายุ   สงณรงค์ ปฏิคม
21 นายคณิศร   มีทรัพย์ ปฏิคม
22 นายอินทัช   วงศ์รานุรักษา ปฏิคม
23 นางสาวสิริโรรัตน์   เอียดสกุล เลขานุการ
24 นางสาวฐาปนี  สุทรทวี ผู้ช่วยเลขานุการ