สภานักเรียน 2561

รายชื่อสภานักเรียน 2561

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวชญานิกา  คงแก้ว ประธานนักเรียน
2 นางสาวชยุดา  สงณรงค์ รองประธานนักเรียน
3 นางสาวณิชกานต์  จุลหริก เลขานุการ
4 นางสาวภารวี  ศรีแกล้ม ผู้ช่วยเลขานุการ
5 นางสาวไอย์ลดา  พรหมเพศ ฝ่ายวิชาการ
6 นายอรรถนนท์  ชูพูล ฝ่ายวิชาการ
7 นายกิตติญา   คงชาญกิจ ฝ่ายวิชาการ
8 นางสาวฐานิต  ลิ้มโอภาส กรรมการ ม.ปลาย
9 นายภีมชยุตม์  วิเชียรสว่าง กรรมการ ม.ปลาย
10 นายกฤตตฤณ   จันทร์มาศ กรรมการ ม.ต้น
11 นายณัฏฐกฤต  โสสมุย กรรมการ ม.ต้น
12 นายอัษฎาวุธ  อินทร์ตา ฝ่ายอาคารสถานที่
13 นางสาวมัชธิการ์  วาระสินธุ์ ฝ่ายอาคารสถานที่
14 นายธนัช  เจริญยศ ฝ่ายอาคารสถานที่
15 นางสาวณัฐธิตา   อัครสุต ฝ่ายอาคารสถานที่
1ุ6 นายปิยวัฒน์   อภัยรัตน์ ปฏิคม
17 นายกิตติธัช   แพงสุ่ย ปฏิคม
18 นางสาวพิมพ์วรีย์   พงศ์พิสิฐสันต์ ปฏิคม
19 นางสาวพิมพ์ชนก   จิตมนัส ปฏิคม
20 นางสาวปานชีวา  กันภัย ผู้ช่วยเหรัญญิก
21 นางสาวรัชฎาวดี  พิทักษ์ชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
22 นางสาวญาณิศา   ฟองมณี ประชาสัมพันธ์
23 นางสาวลักษิกา   ลอยชูศักดิ์ ประชาสัมพันธ์