สรุปจำนวนนักเรียน 2557

สรุปจำนวนนักเรียน  ภาคเรียนที่  2  ประจำปีการศึกษา  2557

ชั้น จำนวนนักเรียน (คน) อาจารย์ที่ปรึกษา
ชาย หญิง รวม
ม.101 8 20 28 อ.นาวี  บุญเทียม  และ  อ.ทัศนียา  ทองสม
ม.102 9 21 30 อ.สายใจ  แก้วอ่อน  และ  อ.ธัญธิดี  แซ่ลิ่ม
ม.103 9 21 30 อ.พรพณา  มาถนอม  และ  อ.มณีรัตน์  หมวดฉิม
ม.104 10 20 30 อ.สุภาวดี  นพพล  และ  อ.อรสุดา  ดอกโสน
ม.105 8 21 29 อ.สุภาภรณ์  หมั่นถนอม  และ  อ.ฐาปนนท์  วินิโย
ม.106 13 21 34 อ.พรทิพย์  ภู่ศรีประสาท  และ  อ.สุวิมล  หนูเล็ก
รวม 57 124 181
ม.201 13 15 28 อ.อังคณา  ราชสีห์  และ  อ.อัญวดี  วารีวนิช
ม.202 12 15 27 อ.ปรานอม  ทองโท  และ  อ.เชิดพันธ์  ร่วมสนิท
ม.203 12 15 27 อ.สุพรรษา  เหมทานนท์  และ  อ.ปริญญา  จันทร์ชุม
ม.204 12 14 26 อ.สุจรรยา  อักษรกูล  และ  อ.รุจนาภรณ์  เพิงรัตน์
ม.205 12 15 27 อ.ชูลีรัตน์  รักสองหมื่น  และ  อ.วีรียา  จุลสัตย์
ม.206 6 29 35 อ.โสภา  ปราบปรี  และ  อ.ปิยนันท์  สมจิตต์
รวม 67 103 170
ม.301 12 19 31 อ.คมกฤษ  นิยมจิตต์  และ  อ.ประภัสสร  ขุนทอง
ม.302 12 19 31 อ.ธิดารัตน์  เกลี้ยงเกลา  และ  อ.สำเริง  แก้วสาร
ม.303 12 19 31 อ.ขนิษฐา  ช่อทอง  และ  อ.นริศรา  จันทเลข
ม.304 11 19 30 อ.หนึ่งฤทัย  คาร  และ  อ.เพทาย  วังจำนงค์
ม.305 12 18 30 อ.ไพศาล  ตั้งสุวรรณมณี  และ  อ.จงพิสุทธิ์  บุษบรรณ
ม.306 8 28 36 อ.สุรีวรรณ  มีชัย  ,  อ.ลัดดาวรรณ  อรุณ  และ  อ.สายชล  เลิศบุรุษ
รวม 67 122 189
ม.401 12 22 34 อ.ศิริมาศ  ไชยนุวงศ์  ,  อ.ยุพาพักตร์  วงศ์เลิศประดิษฐ์  และ  อ.ดุริยา  เย็นเอง
ม.402 13 22 35 อ.ชุติกาญจน์  สุประดิษฐ  และ  อ.วิไลพร  อธิตัง
ม.403 14 21 35 อ.จันทนา อินทร์นิมิตร  และ  อ.กาญจนา  บุหลันพฤกษ์
ม.404 16 26 42 อ.ผกามาศ  แกล้วทนงค์  และ  อ.สาโรจน์  เสนพิทักษ์
รวม 55 91 146
ม.501 14 22 36 อ.วาสนาเขต พิทักษ์จิตร์  และ  อ.สุดารัตน์  จินดารัศมี
ม.502 15 21 36 อ.ดรณีรัตน์  ลุกเซ็น  และ  อ.สุวดี  หงส์พันธ์
ม.503 14 21 35 อ.ศิรินันท์  สุวรรณมุสิก  และ  อ.มาลี  คุ้มวิริยะ
ม.504 12 25 37 อ.วิระ  กระจาย  และ  อ.สุปรียา  แป้นทอง
รวม 55 89 144
ม.601 12 18 30 อ.นิตติยา  กังอนันต์   และ  อ.สุวิมล  ฤทธิ์พันธ์
ม.602 12 18 30 อ.สิรินทร์ทิพย์  ดวงประทุม  และ  อ.ศุภาภรณ์  แก้วเถื่อน
ม.603 11 19 30 อ.วิบุล  พิชัยยุทธ์  และ  อ.สุนันทา  สวัสดี
ม.604 7 29 36 อ.ศันสนีย์  อรุณจิตร  และ  อ.อูมัยซี  รักษ์อาณา
รวม 42 84 126
รวมทั้งหมด 343 613 956