ศิลปะ

 นางสุจรรยา อักษรกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางพรพณา  มาถมอม

นายทัพพสาร  เพ็งสงค์

นายขวัญชัย   ศรีเจ้า