การงานอาชีพ ฯ

 

C3  นายปริญญา จันทร์ชุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

IMG_8846_resize น.ส. มุกดา  สุวรรณมณี

IMG_8842_resize น.ส. ทัศนียา  ทองสม

IMG_3783_resizeนายอดิศักดิ์ ช่วยสถิตย์

 

 

 

 

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.