การงานอาชีพ ฯ

  นายปริญญา จันทร์ชุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 น.ส. มุกดา  สุวรรณมณี

นายดุริยา  เย็นเอง

 น.ส. ทัศนียา  ทองสม

นายอดิศักดิ์ ช่วยสถิตย์

 

 

 นางพิศวัล สุขอินทร์
หัวหน้างานห้องสมุด