การงานอาชีพ ฯ

 

  นายปริญญา จันทร์ชุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 น.ส. มุกดา  สุวรรณมณี

 น.ส. ทัศนียา  ทองสม

นายอดิศักดิ์ ช่วยสถิตย์

 

 

 

 

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.