นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวมนัสชนก​ แพรกบรรเทิง
เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวขนิษฐา ไทรทอง
เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวณัฐธิดา สุขรินทร์
ภาษาอังกฤษ

นางสาวกนิษฐา ทิพย์เสภา
เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวกมลทิพย์ ฉิมดี
เอกสังคมศึกษา

นางสาวบุศราวดี ศรีสุวรรณ
เอกสังคมศึกษา
นางสาวเพชราภรณ์ ชาญณรงค์
เอกคณิตศาสตร์

นางสาวกชกร รอดการทุกข์
เอกคณิตศาสตร์