คณะกรรมการนักเรียน 2552

12นายวีรพันธ์ เรืองสันติ
ประธานนักเรียน

4นายณัฐวุฒิ พงษ์เดชา
รองประธานนักเรียน คนที่ 1

10นางสาวกัตติกา วัชนะประพันธ์
รองประธานนักเรียน คนที่ 2

1นายวิษณุ จุฬะแพทย์
ฝ่ายวิชาการ

2นายวิภู ณรงค์ฤทธิ
ฝ่ายวิชาการ

14นางสาววรสิรินทร์ ภักดีชน
ฝ่ายวิชาการ

9นายทรงศักดิ์ โสภาพงศ์
ฝ่ายกิจกรรม

18เด็กหญิงชณิดา เพชรศรี
ฝ่ายกิจกรรม

17เด็กชายพัทธนันท์ ขันเงิน
ฝ่ายกิจกรรม

20นายเอกวัฒน์ ศรีปาน
กิจกรรม

5นายอนุชา จ่าทอง
ฝ่ายอาคารสถานที่

6นางสาวพิรุณรัตน์ ศรีปากแพรก
เลขานุการ

7นางสาวจิรภัทธ์ ไกรนรา

เหรัญญิก

8 นางสาวธัญญา บางโชคดี
ผู้ช่วยเหรัญญิก

3นางสาวคัทลียา หวามา
ประชาสัมพันธ์

13นางสาวอัจฉรา นนทสิทธิ์
ปฎิคม

15 นางสาวจุฬารัตน์ กลิ่นสุคนธ์
ปฎิคม

16 นางสาวกุสุมา คำอ่อน
ปฎิคม

19เด็กหญิงสุรัสวดี คุ้มปิยะผล
ปฎิคม
11 นางสาวชาลิณี ถนนทิพย์
ปฏิคม

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.