ข่าวสาร

1 3 4 5 6 7 54

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

21/06/2564 ประกาศ จ้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค
21/06/2564 ประกาศ จ้างสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16/06/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
16/06/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16/06/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาเครือข่าย
16/06/2564 ประกาศ ซื้องานบำรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค
16/06/2564 ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
04/06/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
04/06/2564 ประกาศ ซื้อคอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์การสอนออนไลน์
04/06/2564 ประกาศ ซื้อโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร จำนวน 40 ชุด