ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

นางสุจรรยา  อักษรกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

(สาระนาฏศิลป์)

นางพรพณา  มาถนอม

สาระทัศนศิลป์

นางกัตติกา  ปรเมษฐานุวัฒน์

สาระดนตรี

นายวัชรพงศ์  พิทักษ์

สาระดนตรี