ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

นางสุจรรยา  อักษรกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

(สาระนาฏศิลป์)

นางพรพณา  มาถนอม

สาระทัศนศิลป์

นายทัพพสาร  เพ็งสงค์

สาระดนตรี

นายขวัญชัย  ศรีเจ้า

สาระดนตรี