ภาษาต่างประเทศ

นายปัณณธร  เล่งเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุดารัตน์  จินดารัศมี

นางกัญญะวีช์  จันทร์ทอง

นางณัฐปภัสร์  ผดุงกิจ

นางทิพาพรรณ  ประณุทนรพาล

นางสาวลภัสรดา  ชูชาติ

นางสาวรุ่งทิวา  จินดารัศมี

นายภูชิสส์  วงศ์ภักดี