ภาษาต่างประเทศ

นายปัณณธร  เล่งเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกัญญะวีช์  จันทร์ทอง

นางสาวณัฐปภัสร์  ตั้งพิทยาเวทย์

นางสาวสุดารัตน์  จินดารัศมี

นางทิพาพรรณ  ประณุทนรพาล

นางสาวลภัสรดา  ชูชาติ

นางสาวชนกมลย์  คงยก

นางสาวนันต์อร  พูลสวัสดิ์

นางสาวรุ่งทิวา  จินดารัศมี