สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเชิดพันธุ์  ร่วมสนิท

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายคมกฤษ  นิยมจิตร์

นายฐาปนนท์  วินิโย