วิทยาศาสตร์

นางอังคนา  ราชสีห์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายวิระ  กระจาย

นางสายใจ  แก้วอ่อน

นางสุภาวดี  นพพล

นางสาวสุวิมล  ฤทธิพันธ์

นางสาวศิรินันท์  สุวรรณมุสิก

นางสาวหนึ่งฤทัย  คาร

นางโสภา  ปราบปรี

นางสาวปภัษณัญฑ์  แกล้วทนงค์

นางวาสนาเขต  พิทักษ์จิตร

นางสาวนริศรา  จันทเลข

นางสาวกาญจนา  บุหลันพฤกษ์

นางสุรีพร  สุขกาญจน์

นางสาวศุภาภรณ์  แก้วเถื่อน