สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาววิไลพร  อธิตัง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสุวดี  หงส์พันธ์

นางรุจนาภรณ์  เพิงรัตน์

นายไพศาล  ตั้งสุวรรณมณี

นางสาวศันสนีย์  อรุณจิตร

นางสาวสุนิษา  แดงรัตน์