การงานอาชีพฯ

นายปริญญา  จันทร์ชุม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.มุกดา  สุวรรณมณี

น.ส.ทัศนียา  ทองสม

นายอดิศักดิ์  ช่วยสถิตย์

นายดุริยา  เย็นเอง