ภาษาไทย

นางสาวจันทนา  อินทร์นิมิตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพรทิพย์  ภู่ศรีประสาท

นางมาลี  คุ้มวิริยะ

นางปิยนันท์  สมจิตต์

นางสาวลัดดาวรรณ  อรุณ