11 ก.พ. 64 กิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาการเผาไหม้

นักเรียนร่วมกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาการเผาไหม้ รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพคลิก>>