18-21 ธ.ค.62_โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำปีการศึกษา 2563

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากร ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

<<ภาพดูงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์>>
<<ภาพดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์>>