26 ต.ค. 65 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และระบบการดูแลนักเรียน วันที่ 26 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>