26 ธ.ค.62_รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การทดลอง เรื่อง รถไต่ถังจำลอง (การเคลื่อนที่แบบวงกลม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การทดลอง เรื่อง รถไต่ถังจำลอง (การเคลื่อนที่แบบวงกลม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี คุณครูสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ และ คุณครูสุวิมล ฤทธิ์พันธ์ คุณครูวาสนาเขต พิทักษ์จิตร์ คุณครูหนึ่งฤทัย คาร และ คุณครูกาญจนา บุหลันพฤกษ์ เป็นผู้นิเทศการจัดการเรียนรู้ <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>