27ก.ค.64 เลื่อนวันเปิดภาคเรียนแบบ Onsite(1-64)

27ก.ค.64 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งในระดับจังหวัด ยังมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอเลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) จากกำหนดเดิม 29 กรกฎาคม64 เป็น 24 สิงหาคม64

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<