3ก.ย.64 สถาบันฯ ขอความร่วมมือโรงเรียนการเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัย1-64

3ก.ย.64 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความร่วมมือโรงเรียน ส.ท.พ. ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนท้องถิ่นในการเก็บข้อมูล เพื่อทำวิจัย
ชมภาพ >>คลิก<<