7ก.ย.64 เลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) โดยไม่มีกำหนด1-64

เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนแบบ On-site โดยไม่มีกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนอย่างใกล้ชิด