ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัคร ม.1   <<ดาวน์โหลด>>
ระเบียบการรับสมัคร ม.4   <<ดาวน์โหลด>>

เว็บไซต์รับสมัครเข้าศึกษาต่อ >>www.pet.ac.th