สภานักเรียน 2552

สภานักเรียน 2552

นายวีรพันธ์ เรืองสันติ

ประธานนักเรียน

นายณัฐวุฒิ พงษ์เดชา
รองประธานนักเรียน คนที่ 1

นางสาวกัตติกา วัชนะประพันธ์
รองประธานนักเรียน คนที่ 2

นายวิษณุ จุฬะแพทย์
ฝ่ายวิชาการ

นายวิภู ณรงค์ฤทธิ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาววรสิรินทร์ ภักดีชน
ฝ่ายวิชาการ

นายทรงศักดิ์ โสภาพงศ์
ฝ่ายกิจกรรม

เด็กหญิงชณิดา เพชรศรี
ฝ่ายกิจกรรม

เด็กชายพัทธนันท์ ขันเงิน
ฝ่ายกิจกรรม

นายเอกวัฒน์ ศรีปาน
กิจกรรม

นายอนุชา จ่าทอง
ฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวพิรุณรัตน์ ศรีปากแพรก
เลขานุการ

นางสาวจิรภัทธ์ ไกรนรา

เหรัญญิก

นางสาวธัญญา บางโชคดี
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวคัทลียา หวามา
ประชาสัมพันธ์

นางสาวอัจฉรา นนทสิทธิ์
ปฎิคม

นางสาวจุฬารัตน์ กลิ่นสุคนธ์
ปฎิคม

นางสาวกุสุมา คำอ่อน
ปฎิคม

เด็กหญิงสุรัสวดี คุ้มปิยะผล
ปฎิคม

นางสาวชาลิณี ถนนทิพย์
ปฏิคม