วิสัยทัศน์-ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์

“บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

โดยเน้นหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ คุณธรรม

ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย การมีส่วนร่วม พอเพียง

และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก”

 

ปรัชญาการศึกษา

วิชาการเลิศล้ำ   คุณธรรมยอดเยี่ยม

เปี่ยมประชาธิปไตย   มีวินัยและจิตอาสา

 

อัตลักษณ์

ก้าวนำวิชาการ  บนพื้นฐานคุณธรรม

 

เอกลักษณ์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

“หลักสูตรการสอน”

หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

พันธกิจ

1.บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักการบริหาร รูปแบบ และระบบที่ดีมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
2.พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาและ มาตรฐานสากล ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม พอเพียง อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทันสมัยตรงต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง สังคม และประกอบอาชีพได้
4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ เป็นมืออาชีพ
5.สนับสนุนจัดหา พัฒนา นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย อย่างเพียงพอ และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพต่อผู้เรียน
6.พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้มีความพร้อม และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ เอกชน กรรมการสถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษาฯลฯ

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์