วิสัยทัศน์-ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เป็นผู้นำวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรม
ก้าวทันเทคโนโลยี บริหารในระดับมาตรฐานสากล
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ชุมชน”

 

ปรัชญาการศึกษา

วิชาการเลิศล้ำ   คุณธรรมยอดเยี่ยม

เปี่ยมประชาธิปไตย   มีวินัยตลอดกาล

 

อัตลักษณ์

ก้าวนำวิชาการ  บนพื้นฐานคุณธรรม

 

เอกลักษณ์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. พัฒนาคุณภาพบุคลากร
3. พัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กร
4. จัดหาสื่อและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นโรงเรียนของชุมชน

ยุทธศาสตร์ / เป้าหมาย