น.ศ.ฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา67

นายภคินธร  ดุกลิ่ม

เอกวิชาสังคมศึกษา

นางสาวสุภาพรรณ พูนชนะ

เอกวิชาสังคมศึกษา