จำนวนนักเรียน 2554

สรุปจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
ชั้น
จำนวนนักเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ม.101
13
21
34
อ.นิตติยา กังอนันต์ และ อ.สุนิษา แดงรัตน์
ม.102
13
21
34
อ.สายใจ แก้วอ่อน และ อ.ณัฐมงคล สุขขาน
ม.103
14
20
34
อ.สมใจ สุขแจ่ม และ อ.วรารัตน์ ศรีรัตน์
ม.104
14
20
34
อ.สุถนอม จิตต์เอื้อเฟื้อ
ม.105
14
19
34
อ.พรทิพย์ ภู่ศรีประสาท
ม.106
10
24
34
อ.สุภาวดี นพพล และ อ.นวรา เลิศน้อย
รวม
78
125
203
ม.201
13
20
33
อ.รุจนาภรณ์ เพิงรัตน์ และ อ.ปริญญา จันทร์ชุม
ม.202
12
21
33
อ.รัตติกาล รังคะวงษ์ และ อ.พรพณา มาถนอม
ม.203
12
21
33
อ.สุพรรษา ปรีชา
ม.204
12
20
32
อ.ชูลีรัตน์ รักสองห่น และ อ.ณัฐปภัสร์ตั้งพิทยาเวทย์
ม.205
12
20
32
อ.อัญวดี วารีวนิช และ อ.ปรานอม ทองโท
ม.206
8
24
32
อ.โสภา ปราบปรี และ อ.ปิยนันท์ สมจิตต์
รวม
69
126
195
ม.301
11
18
29
อ.วิระ กระจาย และ อ.วีรียา จุลสัตย์
ม.302
10
19
29
อ.ไพศาล ตั้งสุวรรณมณี และ อ.ภารดี สุขอนันต์
ม.303
10
19
29
อ.เพทาย วังจำนงค์ และ อ.สุภัตร พุทธานุกูล
ม.304
10
19
29
อ.หนึ่งฤทัย คาร และ อ.คมกฤษ นิยมจิตต์
ม.305
10
18
28
อ.สุรีวรรณ มีชัย และ อ.ขนิษฐา ช่อทอง
ม.306
9
24
33
อ.สายชล เลิศบุรุษ และ อ.ลัดดาวรรณ อรุณ
รวม
60
117
177
ม.401
9
19
28
อ.สุมามาลย์ เจริญวงศ์
ม.402
8
20
28
อ.ผกามาศ แกล้วทนงค์ และ อ.สุรชัย โมฬี
ม.403
9
19
28
อ.ศิริมาศ ไชยนุวงศ์ และ อ.ชุติกาญจน์ สุประดิษฐ์
ม.404
8
22
30
อ.วิไลพร อธิตัง และ อ.สาโรจน์ แสนพิทักษ์
รวม
34
80
114
ม.501
5
23
28
อ.สุวดี หงส์พันธ์ และ อ.มาลี คุ้มวิริยะ
ม.502
5
22
27
อ.พรพิมล บุญชัย และ อ.สุปรียา แป้นทอง
ม.503
7
21
28
อ.ปิยวรรณ มาศิริ และ อ.สุดารัตน์ จินดารัศมี
ม.504
7
23
30
อ.ศิรินันท์ สุวรรณมุสิก และ อ.ดรณีรัตน์ ลุกเซ็น
รวม
24
89
113
ม.601
7
28
35
อ.ศันสนีย์ อรุณจิตร และ อ.วิมล คล้ายฉิม
ม.602
7
28
35
อ.สุวิมล ฤทธิ์พันธ์ และ อ.ธิดารัตน์ สุตระ
ม.603
7
28
35
อ.สุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ และ อ.สิรินทร์ทิพย์ ดวงประทุม
ม.604
6
28
34
อ.วิบุล พิชัยยุทธ์ และ อ.ปัณณธร เล่งเจริญ
รวม
27
112
139
รวมทั้งหมด
292
649
941