ข่าวสาร

1 2 3 156

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

Petcharikphotographer

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในโครงการส่งเสริมการจัดทำโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการส่งเสริมการจัดทำโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการสนับสนุนพัฒนาอัจฉริยะนักเรียนคนเก่ง
ประกาศ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ในโครงการห้องคณิตศาสตร์อัจฉริยะ
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ ซื้อจัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ จ้างทำประตูกระจกบานเลื่อนพร้อมติดตั้ง ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
ประกาศ จ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรูพร้อมติดตั้ง ในโครงการคณิตศาสตร์อัจฉริยะ
ประกาศ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ในโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบูรณาการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม

เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดกิขกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6