ข่าวสาร

1 2 3 67

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

10/05/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
10/05/2565 ประกาศ จัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน 80 ชุด
02/05/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน
02/05/2565 ประกาศ จ้างปรับปรุงซ่้อมแซมหลังคาอาคารเพชรพิมาน
02/05/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
02/05/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
02/05/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้า
07/04/2565 ประกาศ ซื้อชุดตัวแปลงสาย Lan เป็น HDMI พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
07/04/2565 ประกาศ จ้างทำป้านไวนิล ขนาด 4 x 9 เมตร
22/03/2565 ประกาศ จ้างพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
22/03/2565 ประกาศ จ้างพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
22/03/2565 ประกาศ จ้างปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
22/03/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
22/03/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
22/03/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เผยแพร่ผลงาน

20/01/2565 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
20/01/2565 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
01/10/2564 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
29/09/2564 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
25/09/2564 ชุดกิขกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
24/09/2564 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ PHUENG Model ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
03/07/2564 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน( Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
20/06/2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง วิวัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11/06/2564 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1