ข่าวสาร

1 2 3 123

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการค่ายจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าชายเลน
ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ดนตรี ในโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นวัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์ศิลปะและนาฏศิลป์ไทย
ประกาศ จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โครงการซ่อแซมคุรุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมสืบสานงานศิลป์เยือนถิ่นวัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์ศิลปะและนาฏศิลป์ไทย
ประกาศ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูู้ด้วยโครงงาน
ประกาศ ซื้อของรางวัล โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศ ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนปนเล่นกับวิชาวิทยาศาสตร์
ประกาศ จ้างทำใบเสร็จรับเงิน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ

เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดกิขกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ PHUENG Model ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน( Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง วิวัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1