ข่าวสาร

1 2 3 77

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ซื้อจัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ ซื้อจัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ ซื้อจัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ ซื้อวัสดุการศึกษา ในโครงการวันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ประกาศ ซื้อจัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปการณ์การเรียนการสอน
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศ ซื้อปรับปรุงพัฒนาห้อง Astronomy room, Physics tools, Chemistry tools, Biological tools
ประกาศ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
ประกาศ จ้างประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประกาศ ซื้อประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประกาศ ซื้อจัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปการณ์การเรียนการสอน
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ประกาศ จัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดกิขกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ PHUENG Model ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน( Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง วิวัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1