ข่าวสาร

1 2 3 154

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา(Biological Tools)
ประกาศ ซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้า ในโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
ประกาศ ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
ประกาศ ซื้อไมโครโฟนไร้สาย ในโครงการปรับปรุงสำนักงานประกันคุณภาพ
ประกาศ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ในโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศ ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมเดินระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย
ประกาศ ซื้อผ้าเวสลุกส์ ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ ซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติ ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และระบบงานทะเบียน-วัดผล
ประกาศ ซื้อตู้ลำโพงพร้อมไมค์ไร้สาย ในโครงการศักยภาพการปฏิบัติงานกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะและนาฏศิลป์ไทย
ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม ในโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและนาฏศิลป์ไทย
ประกาศ ซื้อตัวหนังวัวและตัวหนังกระดาษ ในโครงการส่งเสริม อนุุรักษ์ศิลปะและนาฏศิลป์ไทย
ประกาศ ซื้อปกประกาศนียบัตรพร้อมสกรีน ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา กิจกรรมสานสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ประกาศ ซื้อจัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เมืองนคร English for Nakhon Tourist Attractions

เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดกิขกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6