Home

ข่าวสาร

1 2 158

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

Petcharikphotographer

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างเหมาบริการเช่าชุด แต่งหน้า นักแสดงพร้อมฉากและอุปกรณ์
ประกาศ จ้างเหมาบริการเต็นท์และพัดลม ในโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดประดับตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ประกาศ จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด ในโครงการแข่งทักษะทางวิชาการ
ประกาศ ซื้อจัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล
ประกาศ จ้างทำสติกเกอร์พลาสวู๊ดและโครงเหล็กขาตั้ง ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ประกาศ จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์พลาสวู๊ดพร้อมติดตั้ง
ประกาศ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ
ประกาศ ซื้อยางรถยนต์ตู้โดยสาร
ประกาศ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ตู้โดยสาร
ประกาศ จ้างต่อเติมรั้วพร้อมติดตั้ง
ประกาศ ซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
ประกาศ จ้างปรับปรุงประตูกระจกบานเลื่อน
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ ซื้อเวชภัณฑ์ ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เผยแพร่ผลงาน

แปลงขยะอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่ง
การพัฒนาตู้ยาอัจฉริยะ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัย
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4