ข่าวสาร

1 2 3 147

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงาน
ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงาน
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงาน
ประกาศ จ้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (METAVESRE)
ประกาศ ซื้อยางรถบรรทุกดีเซล ชนิด 6 ล้อ ในโครงการซ่อมเเซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ ซื้อสารเคมีสำหรับทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในโครงการส่งเสริมการจัดการทำโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ ซื้อเก้าอี้ไม้สัก ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ประกาศ จ้างทำแท่นโพเดียม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานนคณะกรรมการสภานักเรียน
ประกาศ จ้างเหมาทำฐานกิจกรรมและคู่มือ พร้อมพิมพ์เกียรติบัตร ในโครงการค่ายโครงงานคณิตศาสตร์
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ในโครงการค่ายโครงงานคณิตศาสตร์
ประกาศ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในโครงการส่งเสริมการจัดทำโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ จ้างเหมาทำฐานกิจกรรมพร้อมคู่มือ และจัดทำเกียรติบัตร ในโครงการเข้าค่ายเเพทย์
ประกาศ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ
ประกาศ ซื้อ วัสดุสำนักงาน ในโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศ จ้างพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
ประกาศ จ้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ประกาศ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาห้องเรียน

เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดกิขกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6