ข่าวสาร

1 2 3 153

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ซื้อปกประกาศนียบัตรพร้อมสกรีน ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา กิจกรรมสานสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ประกาศ ซื้อจัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เมืองนคร English for Nakhon Tourist Attractions
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมเพชรลดา
ประกาศ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ในโครงการค่ายจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าชายเลน
ประกาศ จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและน้ำดื่ม ในโครงการค่ายจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าชายเลน
ประกาศ ซื้อวัสดุและของรางวัล ในโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ในโครงการค่ายจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าชายเลน
ประกาศ จ้างงานย้ายและสมาร์ททีวี ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาห้องเรียน
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดนตรี
ประกาศ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ จ้างทำป้ายโรลอัพและตัวอักษรพลายวูด ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง(METAVERSE)
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการส่งเสริมการจัดทำโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ประกาศ จ้างเหมาบริการตรวจกระดาษคำตอบปรนัยด้วยเครื่อง OMR
ประกาศ จ้างทำสำเนาข้อสอบ ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดกิขกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6