ข่าวสาร

1 2 3 143

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการส่งเสริมการจัดทำโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อจัอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ ซื้อถังขยะ ในโครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ ซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอบรมการสร้างโมเดล 3 มิติ ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Metaverse)
ประกาศ จ้างเหมาบริการซ่อมแซม และบำรุงยานพาหนะ ในโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงยานพาหนะ
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการส่งเสริมการจัดทำโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และโครงการเข้าค่ายดาราศาสตร์
ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ประกาศ จ้างเหมาบริการทำอาหารในโครงการเข้าค่ายดาราศาสตร์
ประกาศ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ประกาศ จ้างทำป้ายวงโยธวาทิต พร้อมธงคัลเลอร์การ์ด ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการซื้อวารสาร นิติยสาร หนังสือพิมพ์
ประกาศ จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดกิขกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6