ข่าวสาร

1 2 3 83

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียน ในโครงการค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย
ประกาศ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน
ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ จ้างทำรูปเล่มและเอกสารโครงงาน ในโครงการสนับสนุนพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนคนเก่ง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ในโครงการค่ายโครงงานคณิตศาสตร์
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศ ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ในโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ประกาศ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา อาคารเพชรพิมาน 3 ชั้น
ประกาศ ซื้อระบบไม้กั้นด้วยรีโมท ในโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์จอแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ซื้ออุปกรณ์และแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ VR ขนาดเล็ก
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่

เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดกิขกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ PHUENG Model ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน( Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง วิวัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1