ข่าวสาร

1 2 3 75

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุการเกษตร
ประกาศ จ้างทำป้ายพลาสวู๊ด โครงเหล็กพร้อมติดตั้ง ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ประกาศ จ้างทำป้ายชื่อสีกีฬาและธงสี ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
ประกาศ จ้างตรวจเช็คระบบน้ำ ในโครงการปรับปรถงน้ำประปา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพขรจริก
ประกาศ จ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการจัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการจัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการจัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ จ้างเหมาบริการในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ประกาศ จ้างจัดทำอาหารกลางวั ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
ประกาศ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและตรวจเช็คระบบการใช้งานพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ

เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดกิขกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ PHUENG Model ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน( Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง วิวัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-basedlearning หรือ PBL) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1