ข่าวสาร

1 2 3 54

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

29/09/2564 ประกาศ จ้างทาสีภายใน 12 ห้องเรียน
29/09/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22/09/2564 ประกาศ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
22/09/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
22/09/2564 ประกาศ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
22/09/2564 ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
22/09/2564 ประกาศ วัสดุสำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21/09/2564 ประกาศ จ้างปรับปรุครุภัณฑ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
21/09/2564 ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
21/09/2564 ประกาศ ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เผยแพร่ผลงาน

01/10/2564 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
29/09/2564 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
25/09/2564 ชุดกิขกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
24/09/2564 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ PHUENG Model ร่วมกับสื่อดิจิทัล วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6