ข่าวสาร

1 2 3 131

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ ในโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมไหว้ครู
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประกาศ ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ในโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประกาศ ซื้อจัดหา จัดซื้อและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ ในโครงการซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิล ในโครงการเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์
ประกาศ จ้างทำป้ายคอมโพสิต ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ จ้างงานปรับพื้นและปูกระเบื้องห้องสภานักเรียน ในโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
ประกาศ จ้างทำป้ายพลาสวูด โครงเหล็ก อักษรนูนพร้อมติดตั้ง ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ จ้างเหมาทำสติ๊เกอร์และกรอบอะคริคิล ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศ จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการ STP Inspiratiom Camp
ประกาศ จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ในโครงการ STP Inspiratiom Camp
ประกาศ ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ประกาศ จ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายภายในห้องคอมพิวเตอร์ ในโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
ประกาศ จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
ประกาศ ซื้อโต๊ะทำงาน ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เผยแพร่ผลงาน

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดกิขกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี เรื่องไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6